ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶାଳ ବାର / ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାର |

ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶାଳ ବାର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ମରିଯାଏ |

ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶାଳ ବାର୍ ଆକାରର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁ |ଆପଣ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନ ଟେବୁଲରୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ |ଯଦି ଆପଣ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ସାଇଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶାଳ ବାର୍ ଆକାର ତାଲିକା - ବିଦ୍ୟମାନ ମୃତ୍ୟୁ |
S5 S12 S16.5 S23 S30
S5.5 S12.2 S17 S23.8 S30.5
S6 S12.5 S17.5 S24 S32
S6.3 S12.7 S18 S24.5 S34
S6.35 S13 S19 S25 S36
S6.4 S13.2 S19.05 S25.4 S38
S6.65 S13.6 S20 S25.9 S38.1
S7 S13.85 S20.6 S26 S40
S8 S13.95 S20.7 S26.3 S41.6
S8.1 S14 S21 S26.5 S44.45
S9 S14.3 S21.4 S27 S46
S9.7 S14.5 S21.9 S28 S54
S10 S15 S22 S28.4  
S10.5 S15.3 S22.1 S28.5  
S11 S15.88 S22.23 S28.58  
S11.25 S16 S22.5 S29

ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶାଳ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ମରିଯାଏ |

ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶାଳ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାରକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁ |ଆପଣ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନ ଟେବୁଲରୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ |ଯଦି ଆପଣ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ସାଇଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶାଳ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟାସ ତାଲିକା - ବିଦ୍ୟମାନ ମୃତ୍ୟୁ |
S13.7 x 8.9 ID | S30 x 19.3 ID |
S14 x 5.5 ID | S30 x 20.6 ID |
S14 x 8 ID | S30 x 22.4 ID |
S15 x 5.4 ID | S31.77 x 18 ID |
S15 x 11 ID | S31.78 x 23 ID |
S17 x 7.4 ID | S32 x 12 ID |
S17 x 11.5 ID | S32 x 15 ID
S19 x 6.8 ID | S32 x 16 ID |
S20 x 7.2 ID S32 x 19 ID
S21 x 9.5 ID | S33 x 7 ID |
S22 x 5 ID | S34 x 24.1 ID |
S22 x 11 ID | S36 x 23.5 ID |
S24 x 10.5 ID | S35 x 27 ID |
S24 x 12.8 ID | S46 x 20 ID |
S25 x 10.6 ID | S65 x 45 ID |
S26 x 18.6 ID | S75 x 56.5 ID
S27 x 18.5 ID | S96 x 72 ID
S29 x 18.6 ID | S110 x 84.9 ID |
S30 x 16.5 ID |